top of page

Аспірантура.

Прикладна математика

Освітньо-наукова програма «Прикладна математика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «113 Прикладна математика» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

Цикл професійної підготовки та наукову підготовку забезпечує кафедра математики факультету інформатики НаУКМА. Основними напрямами наукових досліджень кафедри математики є проблеми дискретної математики, зокрема теорії графів і дискретних метричних просторів; керування випадковими процесами; еколого-економічне моделювання; теорія груп і напівгруп; оптимізаційні методи для задач машинного навчання, методи регуляризації та їх застосування; фінансова математика та математична статистика.

Гарант освітньо-наукової програми:

 

Олійник Богдана Віталіївна - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики НаУКМА 

Програма розрахована на 4 роки.

 

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Доктор філософії у галузі «Математика і статистика» за спеціальністю «Прикладна математика»

 

Докладніше на сайті докторської школа імені родини Юхименків НаУКМА.

Знання з предметної кафедри:

  • Дискретна математика: метричні властивості графів, динаміка на графах, спектральна теорія графів.

  • Алгебра: теорія груп і напівгруп, кільця і алгебри та їх застосування.

  • Керування випадковими процесами, еколого-економічне моделювання, стохастична оптимізація.

  • Оптимізаційні методи для задач машинного навчання. Методи регуляризації та їх застосування. Оптимальні методи ініціалізації нейронних мереж, спрощення структури мереж алгебраїчними та дискретними методами, ймовірнісні графічні моделі та ядерні методи.

  • Фінансова математика і математична статистика.

За інформацією про вступ та іншими питаннями звертайтесь до приймальної комісії.

bottom of page